IR analyzátory - analyzátory Bioplynu
 

SSM 6000 Analyzátor bioplynu

Prístroje radu SSM 6000 boli vyvíjané špeciálne na analýzu plynov z biotechnologických procesov, akými sú plyny z bioplynových staníc, kalový plyn alebo skládkový plyn. Sú skonštruované pre požiadavky pravidelnej technologickej kontroly priamo na zariadeniach a disponujú vhodne zvolenými a odskúšanými prostriedkami na snímanie príslušných plynných zložiek: metánu, sírovodíka, kyslíka, vodíka a oxidu
uhličitého. Kvalitu nameraných výsledkov podporuje rad doplňujúcich funkcií, ktoré umožňujú prispôsobenie špeciálnym podmienkam prostredia. Analýza sa uskutočňuje automaticky
v intervaloch, ktorých dĺžku možno nastaviť napr. na osem hodín. Rozhodnúť sa možno aj pre nepretržité meranie plynných zložiek s výnimkou sírovodíka. Prístroje SSM 6000 majú jednoduché ovládanie, prehľadné zobrazovanie a dátovú pamäť s funkciou „history“, t. j. všetky namerané hodnoty sa ukladajú s údajom o čase merania.

Možnosti použitia : Analyzátory typového radu SSM 6000 nachádzajú široké použitie v prostredí bioplynu: ťažiskom je kontrola prevádzky zariadenia v reálnom čase. cenovo výhodné riešenia pre malé stanice, rozsiahlu analýzu pre veľké zariadenia, realizáciu zariadení na úpravu bioplynu určeného pre verejnú sieť veľmi rozdielneho charakteru. Špeciálne verzie sú prispôsobené použitiu na výskum a vývoj.
Prístroj SSM 6000 je možné použiť samostatne ako „stand alone“ alebo ako komponent komplexných analytických systémov – aj v kombinácii s analyzátormi iných typových radov. Na prispôsobenie rozdielnym aplikáciám sú k dispozícii rozličné varianty skriniek: S nástennou skrinkou (indoor, nie ATEX) možno prístroj využívať priamo na zariadení in situ. Vonkajšie aplikácie si vyžadujú chránenú skrinku. Na
laboratórne použitie slúži prenosný stolný prístroj. Na integráciu do systémov je k dispozícii 19-palcová verzia

 

   
.Prístroje radu SSM 6000
 

SSM 6000 Classic

Viackanálový merací prístroj s integrovanou úpravou plynu na analýzu metánu, kyslíka, vodíka, oxidu uhličitého a sírovodíka – osobitne prispôsobený vysokým koncentráciám škodlivých plynov. Umožňuje prerušovanú aj nepretržitú prevádzku a môže riadiť až osem meracích miest. Riedením meraného plynu, ktoré riadi mikroprocesor v závislosti od koncentrácie, sa udržiava koncentrácia sírovodíka pred jej meraním na hodnotách nižších ako 30 ppm. Z toho vyplýva rad výhod: • väčší merací rozsah až do 5 000 ppm pri vysokej presnosti merania aj pri nízkych koncentráciách, napr. 20 ppm; • nasadenie elektrochemických snímačov v optimálnej oblasti. Dôsledkom je dlhšia životnosť snímačov a vyššia spoľahlivosť nameraných hodnôt. Vyšší pretlak alebo podtlak v mieste odberu plynu na analýzu, resp. vyšší prietokový odpor v prívodnom plynovom potrubí analyzátora si vyžaduje ďalšie opatrenia, aby sa zabránilo chybám merania. Pri SSM 6000 Classic zabezpečuje správne podmienky merania doplnkové čerpadlo na vstupe do prístroja.

SSM 6000 LT

Na jednoduchú a z hľadiska nákladov primeranú kontrolu zariadení s menej náročnými podmienkami merania je možné využiť SSM 6000 LT. V porovnaní s prístrojom SSM 6000 Classic sa pri štandardnom vyhotovení upustilo od chladiča meraného plynu a optimalizácie merania sírovodíka riadeným riedením. Preto je štandardný merací rozsah 0 – 1 000 ppm sírovodíka.

 

SSM 6000 ECO

Merací prístroj na špecifi cké použitie bez úpravy plynu, akým je napr. kontrola fi ltrov sírovodíka alebo obsahu metánu pri nepretržitom riadení teplárne.

 

SSM 6000 Lab

Zvláštna verzia SSM 6000 určená špeciálne na laboratórne použitie. SSM 6000 je optimalizovaný na meranie vzoriek malých objemov.