Analyzátory Bioplynu
 


maMoS 100 - 400
Stacionárny monitor plynu a bioplynu

Koncipovaný na meranie BIOPLYNU pre čistiarne odpadových vôd, spaľovne tuhých odpadov, Bioplynové stanice. Monitor plynov zo štyrmi infračervenými alebo elektrochemickými senzormi plynu (aj miešané), na trvalé sledovanie. Kompletné s filtrom, sušičom Peltier a čerpadlom kondenzátu. S rôznymi výstupmi a s rozhraním s počítačom. Prístroj m aMoS je vysokohodnotný stacionárny monitor vyrábaný podľa najnovšieho stavu techniky, na trvalé meranie troch zložiek plynu.

prosím kliknite na novú stránku : www.analyzator-plynov.sk

Technické údaje

 

SSM 6000 Stacionárny Analyzátor bioplynu

Prístroje radu SSM 6000 boli vyvíjané špeciálne na analýzu plynov z biotechnologických procesov, akými sú plyny z bioplynových staníc, kalový plyn alebo skládkový plyn. Sú skonštruované pre požiadavky pravidelnej technologickej kontroly priamo na zariadeniach a disponujú vhodne zvolenými a odskúšanými prostriedkami na snímanie príslušných plynných zložiek: metánu, sírovodíka, kyslíka, vodíka a oxidu
uhličitého. Kvalitu nameraných výsledkov podporuje rad doplňujúcich funkcií, ktoré umožňujú prispôsobenie špeciálnym podmienkam prostredia. Analýza sa uskutočňuje automaticky
v intervaloch, ktorých dĺžku možno nastaviť napr. na osem hodín. Rozhodnúť sa možno aj pre nepretržité meranie plynných zložiek s výnimkou sírovodíka. Prístroje SSM 6000 majú jednoduché ovládanie, prehľadné zobrazovanie a dátovú pamäť s funkciou „history“, t. j. všetky namerané hodnoty sa ukladajú s údajom o čase merania.

Technické údaje

 


MADUR GA-21 BIO plus Prenosný analyzátor Bioplynu

Prenosný analyzátor BIOPLYNOV na báze IR-senzorov CO2,CH4, a elektrochemických senzorov O2,CO,H2S,SO2. Koncipovaný na meranie BIOPLYNU pre čistiarne odpadových vôd, a spaľovne tuhých odpadov

 

Technické údaje