IR analyzátory - meranie emisií
 

PHOTON II
j Prenosný analyzátor plynov na báze infračervených senzorov plynov Photon je analyzátor dymových plynov, ktorý bol zrealizovaný prevažne s použitím infračervených senzorov. Dodatočne ho možno vybaviť 3 ďalšími elektrochemickými senzormi plynov. Modulárna konštrukcia dovoľuje takmer ľubovoľnú konfiguráciu prístroja šitú na mieru potrieb užívateľa. Merací rozsah senzorov možno úplne individuálne prispôsobiť meracím úlohám. Navyše analyzátor disponuje rôznymi analógovými a digitálnymi vstupmi a výstupmi, ktoré garantujú prevod a zdokumentovanie nameraných hodnôt. Prístroj môže prevziať aj rôzne riadiace úlohy

 

 

Štandardné vyhotovenie

 Merania koncentrácií plynov

 • Koncentrácie plynov CO, CO 2, CH 4, NO, NO2, SO 2 merateľné technikou NDIR. Iné plyny na požiadanie.
 • Koncentrácia O 2 merateľná elektrochemickým senzorom, opcionálne paramagnetickým senzorom
 • Toxické koncentrácie plynov: H 2S, Cl 2 a H 2 merateľné elektrochemickými senzormi. Iné plyny na požiadanie.

Merania ďalších veličín

 • Meranie teploty spalín a teploty priestoru.
 • Meranie ťahu, tlaku a diferenčného tlaku s rozlíšením 0,1 Pa.
 • 6 kanálov na meranie teploty (3 termočlánkové a 3 odporové meracie kanále) – opcia.
 • 8 analógových vstupov (voľne voliteľné prúdové alebo napäťové) – opcia.
 • Meranie čadivosti podľa Bacharacha elektronicky vyregulované na 1,63 l – opcia.

Výpočty

 • Koncentrácia CO 2, ak nie je k dispozícii senzor CO 2.
 • Výpočet všetkých absolútnych a relatívnych hmotnostných koncentrácií meraných plynov.
 • Výpočet všetkých relatívnych parametrov spaľovania.

Spracovanie a znázornenie nameraných údajov

 • Všetky namerané a vypočítané hodnoty znázorniteľné na displeji ako priemerné hodnoty.
 • Doba za ktorú sa tvorí priemerná hodnota voľne programovateľná z radu: 2, 10, 20, 30, 60, 120 a 180 sekúnd.
 • Jednoduché a trojnásobné dlhodobé merania (merania XL).
 • Nastaviteľné doby pre dlhodobé merania: 10 s, 20 s, 30 s, 1 min., 5 min., 10 min., 15 min., 20 min., 30 min.
 • Samostatné alebo kontinuálne ukladanie dátových záznamov do pamäte. V jednom dátovom zázname sú obsiahnuté všetky namerané a vypočítané hodnoty.
 • Rozsiahly počítačový program pre vyhodnotenie dát uložených v pamäti a komunikáciu „on-line “.

Vlastnosti softvéru

 • Automatické kalibrovanie nulového bodu pri zapnutí prístroja.
 • Všetky parametre voľne programovateľné.
 • Rozsiahly zoznam voľby z 22 palív.
 • Možnosť voľného programovania palív.
 • Stála a automatická kontrola prístroja, akustická výstraha a detailná informácia v „zozname kontrol“.
 • Priečna citlivosť a teplotný drift kompenzovaný senzormi plynov.
 • Vplyv atmosferického tlaku a teploty kompenzovaný u infračervených senzorov.

Vlastnosti hardvéru

 • Pamäť Flash pre všetky nastavenia prístroja.
 • Programová pamäť Flash umožňuje jednoduchý upload programu (prenos dát z používateľského systému do iného) cez počítač.
 • Integrované hodiny / kalendár s vlastnou vyrovnávacou batériou.
 • Sieťová prevádzka 90 ... 230 VAC, 50 – 60 Hz.
 • Ovládanie prístroja cez dotykovú obrazovku
 • Veľkoplošný displej LCD (320 x 240) s osvetlením.
 • Modul s magnetickým ventilom na automatickú korektúru nulového bodu senzorov.
 • Počítačové rozhranie RS232C. Slúži na komunikáciu s analyzátorom a 2 x USB  na prenos dát.

Opcionálne prídavné moduly

 • Voľne programovateľné analógové výstupy (8 kanálov U: 0...11 V / rozlíšenie 12 bitov a 8 kanálov: 0...25 mA / rozlíšenie 12 bitov). Možno priradiť ľubovoľné veličiny.
 • Modul so 4 voľne programovateľnými relé.
 • Modul Data Logger. Pamäť 64 MB dovoľuje priebežné ukladanie všetkých nameraných dát do pamäti. Namerané dáta uložené v pamäti možno prenášať na počítač.
 • 2 driverové moduly čerpadla. Každý môže zapínať / vypínať jedno čerpadlo (prevádzkové napätie 5, 12 alebo 24 VDC) alebo regulovať v 256 krokoch.
 • Driverový modul magnetického ventila. Môže zapínať alebo vypínať magnetický ventil (prevádzkové napätie 5, 12 alebo 24 VDC).
 • Modul kontroly prietoku. Konštantné udržiavanie čerpacieho výkonu plynového čerpadla.